پزشکان کلینیک

دکتر ساسان دبیری

دکتر ساسان دبیری

دکتر حمید مزارعی

دکتر حمید مزارعی

دکتر سید میعاد موسوی

دکتر سید میعاد موسوی

 
دکتر علیرضا صفایی

دکتر علیرضا صفایی

دکتر نیما برادران سادات

دکتر نیما برادران سادات

دکتر احسان امیری زاد

دکتر احسان امیری زاد

 
دکتر وارسته وکیلی

دکتر وارسته وکیلی