وزوز گوش

سمعک

وزوز با منشأ مرکزی

در برخی افراد با وجو شنوایی نرمال و سنجش شنوایی طبیعی نوعی وزوز مشاهده می شود که می تواند بدلیل اختلال در سیستم مرکزی فرد ایجاد شده باشد. ... اطلاعات بیشتر